فرهنگ و هنر

جوان کلیپ در قبال ویدیو های منتشر شده مسئولیتی ندارد .